contact
contact

Algemene voorwaarden

ALTIS is een merknaam van de vennootschap Gezuda BV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Karekietenlaan 17, 3010 Leuven ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0702.969.589.

In deze voorwaarden zal hiernaar verwezen worden als « Altis »

Hierna individueel of gezamenlijk « de Partij(en) » genoemd

Artikel 1 – Dienstverlening en voorwerp van de overeenkomst

 1. Dienstverlening: ALTIS organiseert seminaries, opleidingen, studiedagen, trainingen en dergelijke meer voor bedrijven en voor werknemers van bedrijven die verband houden met management, strategie, marketing, personeelsbeheer, bedrijfsoptimalisatie en dergelijke meer, hierna de « Opleiding» of gezamenlijk de « Opleidingen » genoemd.
 2. De verhouding tussen Altis en de afnemer van de opleidingen, hierna genoemd de « Klant » wordt beheerst door deze algemene voorwaarden en eventuele wettelijke bepalingen die op deze verhouding van toepassing kunnen zijn. Deze verhouding wordt hierna aangeduid als de « Overeenkomst »

Artikel 2 – Aanvang van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst neemt aanvang zodra de klant het inschrijvingsformulier heeft ingevuld om zich voor een bepaalde Opleiding in te schrijven. Door het invullen van het inschrijvingsformulier en het elektronisch versturen ervan aanvaardt de Klant zonder beperking deze Algemene Voorwaarden.
 2. Deze overeenkomst komt in de plaats van alle schriftelijke of mondelinge verbintenissen, overeenkomsten of contracten die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die zijn of zouden zijn aangegaan tussen Altis en de Klant en die voorafgaan aan de datum van deze Overeenkomst. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

Artikel 3 – Uitvoering van de diensten en beperking van aansprakelijkheid

 1. ALTIS zal voor het aanbieden van de opleidingen beroep doen op de diensten van gespecialiseerde derden, zoals trainers, coaches, deskundigen enzomeer. Zij kan evenwel ook haar eigen medewerkers inschakelen.
 2. ALTIS zal de opleidingen  in volledige vrijheid, naar eigen inzicht en naar haar best vermogen aanbieden. ALTIS biedt evenwel geen enkele kwaliteitsgarantie en kan niet garanderen dat de opleiding aan de verwachtingen van de Klant zal voldoen. ALTIS gaat enkel een middelenverbintenis aan.
 3. ALTIS is niet aansprakelijk voor fouten, inclusief een zware fout of herhaalde lichte fouten, die door ALTIS of een van haar aangestelden werd begaan, behoudens in geval van opzet. ALTIS is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de inhoud van de gegeven opleiding, noch is zij verantwoordelijk voor de manier waarop de in de opleiding meegegeven inzichten naderhand door de klant worden toegepast.
 4. In geen geval zal ALTIS aansprakelijk kunnen worden gesteld, ongeacht de oorzaak van de vordering waarin de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, voor enige indirecte of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, omzetdaling, verhoogde kosten, kosten in verband met vervangende dienstverlening,… die de klant of derden zouden lijden als gevolg van enige fout of nalatigheid in hoofde van ALTIS of een van haar aangestelden.
 5. ALTIS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag dat hoger is dan de prijs die voor een bepaalde opleiding werd aangerekend. In ieder geval is het bedrag waarvoor ALTIS aansprakelijk kan worden gesteld bovendien uitdrukkelijk begrensd door het bedrag waarvoor ALTIS verzekerd is bij haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Artikel 4 – Prijs en betaling

 1. De prijs zal per opleiding duidelijk zijn aangegeven in de informatieve fiche die op de website van ALTIS met betrekking tot de opleiding is gepubliceerd.
 2. De prijs zal altijd worden weergegeven exclusief het geldende BTW-tarief.
 3. De prijs zoals aangegeven zal de totale prijs zijn, inclusief eventueel cursusmateriaal, maaltijdverstrekking, en dergelijke meer.
 4. De door ALTIS gefactureerde prijs is te betalen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de facturatiedatum en nooit later dan de aanvangsdatum van de specifieke Opleiding. Indien de betaling niet werd ontvangen op de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2019: 8%). Indien een ingebrekestelling werd verstuurd zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die 9,5% zal bedragen van de gefactureerde prijs. Het bovenstaande doet geen afbreuk aan het recht dat ALTIS zich voorbehoudt om zich door de klant te laten vergoeden voor de verdere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de niet-betaling.
 5. Indien de klant de gefactureerde vergoeding betwist, moet hij hiertegen schriftelijk en gemotiveerd prota
 6. ALTIS heeft het recht om in geval van een onbetaalde factuur de Klant toegang tot de opleiding te weigeren.

Artikel 5 – Annulering van de inschrijving

 1. ALTIS verbindt zich ertoe om zich zo goed als mogelijk in te spannen om de Opleiding te laten doorgaan.
 2. Indien een Opleiding niet kan doorgaan, wegens onvoorziene omstandigheden of overmacht, zal ALTIS de Klant hierover zo snel als mogelijk inlichten. De Klant zal dan de keuze hebben om dezelfde opleiding op een andere opleidingsdag te volgen indien mogelijk of terugbetaling te vragen van de prijs die voor de opleiding werd of zou moeten worden betaald. ALTIS zal in dat tweede geval de factuur annuleren en indien nodig de prijs, evenwel zonder verhoging van interesten of bijkomende kosten, terug betalen.
 3. Tot twee weken voor de start van een Opleiding kan een Klant zijn deelname aan een Opleiding kosteloos annuleren of ervoor kiezen om dezelfde Opleiding op een andere datum te volgen, indien mogelijk. Hij moet in beide gevallen schriftelijk en ten laatste twee weken voor de start van de Opleiding ALTIS over zijn voornemen inlichten. Indien de Klant zijn deelname wenst te annuleren zal ALTIS de prijs terugstorten, indien deze reeds betaald werd, evenwel zonder evenwel zonder verhoging van interesten of bijkomende kosten.
 4. Indien minder dan twee weken overblijven voor de start van de Opleiding kan de Klant enkel nog vragen zich te laten vervangen. De naam van de persoon die in zijn of haar plaats de Opleiding zal volgen, moet schriftelijk aan Altis worden meegedeeld. De prijs blijft in dit geval wel integraal verschuldigd.

Artikel 6 – Bescherming van persoonsgegevens en marketing

 1. Indien en in de mate dat ALTIS in het kader van de uitvoering van een opdracht persoonsgegevens moet verwerken, zal ALTIS alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet ongeoorloofd vernietigd worden of onopzettelijk verloren gaan, noch dat er ongeoorloofde toegang toe wordt verkregen. ALTIS zal er tevens over waken dat deze gegevens niet gewijzigd worden of verwerkt worden op enige manier die ongeoorloofd is en die verder gaat dan wat nodig is om de opdracht op een normale manier te kunnen voltooien.
 2. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, stemt de Klant ermee in dat er voor reclamedoeleinden gebruik wordt gemaakt van de gegevens die hij heeft verstrekt en dat hij vrijblijvende geïnformeerd wordt over volgende Opleidingen die door ALTIS worden gegeven door middel van e-mailcampagnes, reclamebrochures enz.
 3. De Klant stemt er tevens mee in dat hij geïnformeerd mag worden over andere diensten die door FIKASA BVBA worden verstrekt.

Artikel 7 – Overige bepalingen

 1. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling van deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid en werking van de overige bepalingen van deze overeenkomst. Indien een bepaling gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard, zal het deel van de bepaling dat behouden blijft onverkort blijven gelden.
 2. Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe om deze bepaling te vervangen door een wel afdwingbare bepaling die zo goed als mogelijk hetzelfde resultaat tot stand doet komen als de te vervangen bepaling en op een manier die zo goed als mogelijk aansluit bij de bedoeling van de partijen.
 3. ALTIS kan haar rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortkomen altijd en zonder instemming van de klant overdragen of uitbesteden aan een verbonden onderneming of een derde partij, die vervolgens volledig zal instaan voor de verdere uitvoering van de opdracht. ALTIS is als gevolg van deze overdracht aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. In geval van betwisting omtrent de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.
 3. De partijen verbinden zich ertoe om hun geschil alvorens het aan de rechtbank voor te leggen minnelijk te regelen.
 4. De partijen verbinden zich ertoe om het bestaan van hun geschil vertrouwelijk te houden.